Kontakt

Informacja

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z pobytem na strzelnicy oraz w trakcie szkoleń prowadzonych na terenie obiektu strzelnicy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27-04-2016r. (Rozporządzenie 2016/679). Administratorem Państwa danych osobowych, jest Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju mające siedzibę główną w Warszawie pod adresem: ul. Chocimska 14, 00-791 Warszawa.

W Stowarzyszeniu Liga Obrony Kraju wyznaczono inspektora ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora są następujące:

 • imię i nazwisko: Krzysztof Krzyczkowski
 • adres korespondencyjny: Liga Obrony Kraju
  ul. Chocimska 14 00-791 Warszawa
 • adres poczty elektronicznej: iod@lok.org.pl

Państwa dane będą przetwarzane:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na LOK na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ustawy z dn. 21-05-1999r. o broni i amunicji, także przepisów podatkowych oraz o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozp. 2016/679.
 • w celu rozliczenia finansowego prowadzonych szkoleń, w tym egzekucji należności za usługę, zwrotu należnych środków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679. Prawnie uzasadnionym interesem LOK jest zapewnienie wpływu odpowiedniej ilości środków finansowych za szkolenie.
 • w celu badania jakości realizacji usługi szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozp. 2016/679. Prawnie uzasadnionym interesem LOK jest pozyskanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług.

Państwa dane osobowe będą (mogą być) przekazywane:

 • uprawnionym władzom LOK na potrzeby wewnętrznie prowadzonych kontroli;
 • operatorom pocztowym w zakresie niezbędnym do przesyłania korespondencji;
 • bankom w zakresie realizacji płatności; –
 • organom publicznym uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa (np. organy wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, itp.);

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

Państwa dane będą przechowywane:

 • 10 lat od daty ostatniego zapisu w „Książce rejestru pobytu na strzelnicy” oraz innych związanych z wydawaniem broni i amunicji;
 • za rok bieżący i 5 ubiegłych lat dla danych osobowych podanych do dokumentów finansowych. – dokumenty z danymi osobowymi zabezpieczone w związku z prowadzonymi przez uprawnione organy postępowaniami będą przechowywane do czasu prawnego zakończenia tych postępowań.

Przysługuje Państwo prawo:

 • do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • do przenoszenia danych.
  Ze względów dowodowych LOK prosi aby ww. żądania były wniesione do administratora w formie pisemnej lub listu elektronicznego przesłanego na adres inspektora ochrony danych.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu (Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają, że Państwa dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679 lub przepisów krajowych dotyczących ochrony danych osobowych;

Podanie danych osobowych w trakcie pobytu na strzelnicy oraz rozliczenia finansowego usługi szkoleniowej jest wymogiem ustawowym warunkującym możliwość przebywania na strzelnicy i korzystania z oferty szkoleniowej. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości dalszego przebywania na terenie obiektu strzelnicy oraz odstąpienie przez LOK od realizacji usługi.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w systemach automatycznie podejmujących decyzje, nie będą profilowane.

Scroll to Top